Yaratıcı Drama Liderliği Proje Yazım Klavuzu

Yaratıcı Drama Liderliği /Eğitmenliği Kursunu tamamlayan kursiyerlerimizin dikkatine!

PROJE YAZIM KLAVUZU

Değerli Yaratıcı Drama Lider Adayımız, projelerinizi hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda bilginize sunulmuştur.

PROJE BİLDİRİM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TARİH:

T.C

M.E.B

REPLİK ANLATIM İLETİŞİM SANAT EĞİTİMLERİ KURSU Müdürlüğüne

ANTALYA

Yaratıcı Drama yöntemini kullanarak ………… grubu çocuklara veya yetişkin gruba “ ……………………………………………………….” konulu projemi , …………………………………………. Okulu’nda , ……….. ayı içerisinde uygulamak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adres: Ad Soyad

Gsm: İmza

Mail:

PROJE BASAMAKLARI

Sayfa

ÖZET……………………………………………………………………………..

i

ÖNSÖZ…………………………………………………………………………..

ii

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………...

iii

BÖLÜM 1………………………………………………………………………..

1

PROJENİN TANITIMI…………………………………………………………..

2

1.1. Projenin Adı…………………………………………………………….....

3

1.2. Projenin Uygulayıcısı……………………………………………………...

1.3. Projenin Danışmanı………………………………………………………..

1.4. Projenin Konusu…………………………………………………………...

1.5. Projenin Yapıldığı Yer………………………………………………….....

1.6. Projenin Çalışma Grubu…………………………………………………...

1.7. Projenin Amacı…………………………………………………………….

1.8. Projenin Alt Amaçları……………………………………………………..

1.9. Projenin Kazanımları………………………………………………………

1.10. Projede Kullanılan Yöntem ve Teknikler………………………………..

1.11. Projenin Süresi…………………………………………………………...

1.12. Tanımlar……………………………………………………………….....

BÖLÜM 2………………………………………………………………………..

PROJENİN KURAMSAL TEMELLERİ………………………………………..

BÖLÜM 3………………………………………………………………………..

PROJENİN UYGULANMASI…………………………………………………..

3.1. Birinci Oturum ……………………………………………………………

3.2. İkinci Oturum ….………………………………………………………….

3.3. Üçüncü Oturum …..……………………………………………………….

3.4. Dördüncü Oturum ………………………………………………………...

3.5. Beşinci Oturum …..……………………………………………………….

3.6. Altıncı Oturum …..………………………………………………………..

BÖLÜM 4………………………………………………………………………..

SONUÇ VE ÖNERİLER………………………………………………………...

4.1. Sonuç ……………………………………………………………………...

4.2. Öneriler ……………………………………………………………………

KAYNAKLAR…………………………………………………………………...

EKLER

EK A

EK B

EK C

PROJE ÖNERİSİ

Projeyi Üretecek Kişinin

Adı Soyadı:

Mesleği:

Tel:

E-Posta:

 1. Projenin Adı:
 2. Projenin Amacı:
 3. Projenin Çalışma Grubu:
 4. Projenin Yapılacağı Yer:
 5. Projenin Çalışma Takvimi:

REPLİK PROJE YAZIM KILAVUZU

BÖLÜM 1

GENEL BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

Projeler biçimsel kurallara uygun raporlaştırılmalıdır. Bu biçimsel kuralların yanı sıra tez, yazım ve noktalama kurallarına uygun, üçüncü tekil şahıs ve geniş zaman kipiyle yazılmalıdır. Ancak bazı araştırma yaklaşımlarında birinci tekil şahıs ve diğer zaman kipleri kullanılabilir. Bu bölümde, kâğıt özellikleri, kapak sayfasına (dış, iç ve sırt) ilişkin ölçütler ve metin içi biçimsel kurallara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

1.1. Kâğıt Özellikleri

Projenin basıldığı kâğıt, birinci hamur ve en az 75 gr, beyaz, A4 (21 x 29,7 cm)

ölçüsünde olmalıdır.

1.2.Kapak Sayfası

Bu bölümde dış kapağın ve rapor sırtının yazım kuralları sunulmuştur.

1.2.1. Dış Kapak

Dış kapak, ilgili şablon dikkate alınarak düzenlenmelidir. Dış kapak, kurum adı, proje adı, projeyi hazırlayanın adı ve soyadı, şehir adı ve tarih (ay ve yıl) olmak üzere beş öğeden oluşur. Dış kapak, ilgili şablonu bozmayacak şekilde yazı alanı ortalanmış olarak düzenlenmelidir. Kapak sayfasında kurum adı, Times New Roman 16 puntoyla; projenin başlığı, düzeyi, yazarın adı ve soyadı Calibri 14 puntoyla; büyük harflerle, kalın ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Şehir adı ve tarih (ay ve yıl) Calibri 11 puntoyla ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır. Başlığın, raporun içeriğini

yansıtmasına, 15 sözcüğü geçmemesine ve ters piramit (gittikçe daralan satırlar) biçiminde yazılmasına özen gösterilmelidir. Başlık matematiksel formül, sembol ve kısaltma içermemeli başlıkta“… Konusuna İlişkin Bir Çalışma”, “… Konusuna İlişkin Bir Araştırma” gibi ifadeler yer almamalıdır.

1.2.2. Proje Sırtı

Tezin/Raporun sırtına yukarıdan aşağı okunacak biçimde, tezin/raporun yazarının adı, tezin/raporun adı, kabul edildiği yıl, düzeyi kısaltılmış biçimde (YL, TYL, DR) yer almalıdır. Sırt yazısı Calibri 11 puntoyla yazılmalıdır.

1.3. Metin İçi Biçimsel Özellikler

Bu bölümde, kâğıt kullanımı ve yazı alanı, sayfa numarası verme, yazı tipi ve boyutu, satır aralığı, paragraflar, başlık sistemi, düzeltmeler, formüller ve eşitlikler, rakamlar, alıntılar, dipnot ve sonnot ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

1.3.1. Kâğıt Kullanımı ve Yazı Alanı

Projenin ana bölümü (proje metni) 150 sayfadan (Kaynakça, Ekler vb. tüm bölümler dahil olmak üzere) daha az ise tek yüze, 150 sayfadan daha fazla ise

önlü arkalı basılmalıdır. Önlü arkalı basımlarda, projenin ön bölümünün (ön sayfalar) ana bölüme kadar tek yüze basılması gerekmektedir. Yazı alanı, kağıdın sol ve sağ kenarlarından 3 cm, üst ve alt kenarlarından ise 2.5 cm boşluk bırakılacak biçimde düzenlenmelidir. Ön (Önsöz, İçindekiler vb.) ve arka (Kaynaklar, Ekler vb.) bölümdeki tüm başlıklar ile ana bölümdeki bölüm başlıklarının (Giriş, Yöntem vb.) yer aldığı sayfalarda başlık, üstten 2.5 satır aralığında tek boşluk bırakıldıktan sonra başlamalıdır.

1.3.2. Sayfa Numarası Verme

Bölüm başlığı olan sayfaların dışındaki bütün sayfa numaraları sağ üst köşede yer almalı, aynı yazı tipinde ve büyüklüğünde olmalıdır. Bölüm başlığı olan sayfalarda sayfa numaraları alt ortada olmalıdır. Projenin ön bölümü, küçük

harf Romen rakamları (i, ii, iii, iv, …) ile numaralandırılır. Başlık sayfası ve onay sayfasında sayfa numarası yazılmaz ancak sonraki sayfa iii ile başlayarak devam eder. Projenin ana metninin ilk sayfası 1’den (Arap rakamı ile) başlayarak, eklerin sonuna kadar devam eder. Sayfa numarası, bölüm başlarında alt ortaya,izleyensayfalarda sağ üst köşeyeyazılmalıdır.Önlü arkalı basımlarda,sayfa numaraları, ön yüzde sağ üst ve arka yüzde sol üst köşeye gelecek biçimde kitap düzeninde yazılmalıdır.

1.3.3. Yazı Tipi ve Boyutu

Proje, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Yazı tipi ve boyutu bakımından metin içinde tutarlılık olmalıdır. Çizelge, şekil ve eklerin punto büyüklükleri için ilgili bölümlerdeki açıklamalara bakınız (Bkz. 2.2.7. Çizelge, Şekil ve Diğer Materyallerin Gösterimi).

1.3.4. Satır Aralığı

Metin içinde satır aralarında 1.5 satır olmalıdır. Çizelge ve eklerde tek satır aralığı kullanılmalıdır. Kaynaklarda her bir referans tek satır aralığı ile yazılmalı, her referans arasında bir buçuk (1.5) satır aralığı ve 0 nk olmalıdır. Doğrudan alıntılarda uygulanacak satır aralıkları için ilgili bölüme (Bkz. 1.3.10. Alıntılar) bakınız.

1.3.5. Paragraflar

Metin, soldan ve sağdan hizalanarak (iki yana yaslı) yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı, yedi (7) harf eninde girintili olmalı; paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar tek cümleden oluşmamalıdır. Yeni sayfaya geçerken paragraf bölünecekse sayfa sonunda en az iki satırlık cümle bulunmasına dikkat edilmelidir.

1.3.6. Başlık Sistemi

Projede, Çizelge 1’de görüleceği gibi ana bölüm başlığı dışında dört alt bölüm başlığı kullanılabilir.

Çizelge 1

Başlık Sistemi

Başlık

Biçim

Ana Bölüm

1.ORTALANMIŞ, KALIN TÜM HARFLER BÜYÜK

Düzey 1

1.1. Ortalanmış, Kalın, Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük

Düzey 2

1.1.1.Ortalanmış, İtalik, Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük

Düzey 3

1.1.1.1. Sola Yaslanmış, İtalik, Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük

Düzey 4 1.1.1.1.1.Girintili, italik, sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğersözcükler küçük harfle yazılır ve nokta ile biter.

Kaynak. Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu, 2009.

Başlık düzeylerinin çok olduğu durumlarda başlıklar numaralandırılarak kullanılabilir. Başlık düzeylerinin az olduğu durumlarda ise başlık düzeyleri art arda gelmesi koşuluyla düzey 1 ve düzey 2 kullanılabileceği gibi düzey 2 ve düzey 3 de kullanılabilir. Başlık ve bir önceki metin arasında iki (2) satır aralığı; başlığa ait metinle başlık arasında tek (1) satır aralığı bir boşluk bırakılmalıdır. Bütün ana ve alt başlıklardan sonra en az iki satırlık açıklayıcı bir giriş paragrafı olmalıdır.

1.3.7. Düzeltmeler

Tüm düzeltmeler proje basılmadan önce bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Proje basıldıktan sonra sayfa üzerinde herhangi bir silme ya da ekleme işlemi yapılmamalıdır.

1.3.8. Formüller ve Eşitlikler

Formüller ve eşitlikler uygun programda hazırlanarak sunulmalıdır. Eğer atıfta bulunuluyorsa, numarası belirtilmelidir. Her bir formül ve eşitlik parantez içinde numaralandırılmalı, bu numara sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Formüllerin ve eşitliklerin yazımına yeni bir satırdan başlanmalı; öncesinde ve sonrasında 1.5 satır aralığı korunarak iki boşluk bırakılmalıdır.

1.3.9. Rakamlar

Metin içinde tek basamaklı sayılar rakamla değil yazıyla yazılmalıdır. Ondalık sayıların gösteriminde nokta kullanılmalı ve zorunlu durumların dışında noktadan sonra iki basamağa yer verilmelidir. Cümleye rakamla başlanmamalıdır; eğer cümleye rakamla başlanması zorunlu ise rakam yazıyla yazılmalıdır.

1.3.10. Alıntılar

Üç veya daha az satırdan oluşan kısa, doğrudan alıntılar metin içinde “tırnak içinde” verilmelidir. Üç satırı geçen alıntılar, metnin bir alt satırına geçilerek, tek satır aralığı, dört harf eninde soldan girintili ve bloklanmış olarak yazılmalıdır; tırnak içinde olmamalıdır. Şiirden alıntı yapılıyorsa, iki veya daha uzun satır ise metinden ayrı, değiştirilmeden, ortalanmış ve tırnak içine almadan sunulmalıdır.

1.3.11. Dipnot

Proje yazarı, zorunlu durumlarda dipnot kullanabilir. Dipnot numarası verirken Arap rakamları veya yıldız (*) kullanılabilir. Dipnotlar, 10 puntoyla tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Birden fazla dipnot varsa aralarında 1.5 satır aralığı bırakılmalıdır.

BÖLÜM 2

PROJENİN BÖLÜMLERİ

Her proje üç ana bölümden oluşur.1

Ön bölüm: Ön sayfalar Ana Bölüm: Proje metni2

Arka Bölüm: Kaynaklar dizini, ekler ve özgeçmiş

Ön Bölüm

Başlık/İç Kapak

Kabul/Onay Bildirim Özet Summary

Teşekkür

Önsöz

İçindekiler

Çizelgeler Dizini

Şekiller Dizini Kısaltmalar/Semboller3

Ana Bölüm

Giriş

Tanımlar (Varsa)

Kısaltmalar (Varsa)

Yöntem

Sonuç

Öneriler

Arka Bölüm

Kaynaklar

Ekler

Özgeçmiş

2.1. Ön Bölüm

Bu bölümde, iç kapak da dâhil olmak üzere tüm başlıklar ayrı sayfada yer almalıdır. Başlık ortalanmış, sayfanın üst boşluğu 4 cm olmalıdır.

2.1.1. Başlık (İç Kapak)

İç kapağın düzeni, dış kapağın düzeni ile aynı olmalıdır; dış kapaktan farklı olarak, danışmanın adı ve soyadı, projeyi hazırlayanın adından sonra Calibri 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Dış kapak ile iç kapak arasına boş bir sayfa eklenmeli, boş sayfadan sonra REPLİK ambleminin olduğu sayfa yer almalıdır.

2.1.2. Onay

Jüri üyeleri ve kurum müdürü tarafından ıslak olarak (mavi mürekkepli kalemle) imzalanmalıdır.

2.1.3. Bildirim

Aday tarafından ıslak olarak (mavi mürekkepli kalemle) imzalanmalıdır.

2.1.4. Özet

Özet, araştırmanın amacını, yöntemini, önemli bulgularını ve sonuçlarını kapsayacak biçimde, 200 – 250 sözcük arasında olmalıdır; referans veya grafik içermemelidir. Özetin sonuna en az üç, en fazla beş anahtar sözcük eklenmelidir.

2.1.5. Summary

Türkçe özetin İngilizce çevirisi olmalıdır. Anahtar sözcüklerin İngilizce karşılıkları eklenmelidir (BU BÖLÜM ZORUNLU DEĞİLDİR)

2.1.6. Önsöz

Projenin yazarı önsözde projenin yazarı, proje süreci, konusu vb. gibi söz etmek istediği önemli noktalara vurgu yaparak; akademik olarak katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini rapor diline uygun bir biçimde sunmalıdır. Teşekkür, önsözü izleyen ayrı bir sayfada da yer alabilir.

2.1.7. İçindekiler

İçindekiler, metin içindeki başlıklarla, ad ve düzey açısından tutarlı olmalıdır. Bölüm başlıkları yazı alanı kenarından başlamalıdır. Her başlık düzeyi, bir önceki başlık düzeyinden, üç (3) harf girintili olarak tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Eklere ilişkin başlıklar ve sayfa numaraları da belirtilmelidir.

2.1.8. Çizelgeler Dizini

Çizelgeler dizini, metin içindeki çizelge numarası ve çizelge başlıkları ile sayı ve ad açısından tutarlı olmalıdır. Çizelge kullanılmamış ise çizelgeler sayfası bulunmaz.

2.1.9. Şekiller Dizini

Şekiller dizini, metin içindeki şekil numaraları ve şekil başlıkları ile sayı ve ad açısından tutarlı olmalıdır; çizelgeler dizini sayfasına benzer biçimde düzenlenmelidir. Eğer üç ve daha az sayıda ise ayrı sayfada verilmemeli, çizelgeler dizininin altına yine başlık yazılarak eklenmelidir. Şekil kullanılmamış ise şekiller sayfası bulunmaz. Fotoğraflar ve resimler, şekiller dizini adı altında yer almalıdır.

2.1.10. Kısaltmalar ve/veya Semboller

Raporda kısaltılmasına gereksinim duyulan kurum, ölçme aracı adı vb. olduğunda bunların rapor içinde ilk geçtiği yerde açık biçimde yazılması ve kısaltmasının ayraç içinde verilmesi gerekir. Bundan sonra kısaltılan adın tüm raporda kısaltılmış biçimi kullanılmalıdır. Kısaltmalar, “Tanımlar” başlığından sonra ayrı bir başlık olarak verilebilir.

2.2. Ana Bölüm

Ana bölüm, projelerde 15000 geçmemelidir. Zorunlu durumlarda bu sınır %5 artırılabilir.

Her bir bölümde ana bölüm başlıkları BÖLÜM 1, BÖLÜM 2 olarak Arap rakamı ile numaralandırılır.

2.2.1. Giriş Bölümü

Bu bölümde çalışmanın problemi/problem durumu tartışılarak açıklanmalı; amacı, önemi belirtilmelidir. Araştırmaya özgü önemli kavramların tanımları, tanımlar başlığı altında verilmeli, varsa kısaltmalar yazılmalıdır. Giriş bölümünde ikinci ve üçüncü, gerektiğinde dördüncü düzeyde alt başlıklar bulunabilir.

2.2.1.1. Amaç

Amaç, araştırma probleminin somut bir biçimde (değişkenleri de belirterek) ifade edilmesidir. Projenin amacı, ele alınan konuda nelerin araştırıldığını açıklar. Başka bir deyişle, araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiğini belirtir. Amaç alt bölümünde, genel amaç ve ayrıntılı alt amaçlar bulunur. Probleme dayalı olarak yazılan araştırmanın genel amacı düz cümle biçimindedir. Bu genel amaca ilişkin ayrıntılı alt amaçlar araştırma türüne, modeline uygun olarak soru ve/veya denence biçiminde belirtilir.

2.2.1.2. Tanımlar

Araştırmada yanlış anlamalara ve değişik yorumlara neden olabilecek, sık kullanılan kavramların tanımları verilmelidir. Tanımlar, belli soyut kavramlara açıklık getirmek amacı ile ikinci bir yorumu gerektirmeyecek biçimde, açık seçik ve araştırmaya özgü olmalıdır. Bu tür tanımlar, işlevsel ya da başka bir deyişle işe vuruk (operasyonel) tanımlar olarak adlandırılır. İşlevsel tanım, kavramların gözlenebilir, ölçülebilir özelliklerle tanıtılması, soyutun somuta indirgenmesidir. Bir kavramın bir başka kavramla tanımı yapılmamalıdır.

2.2.1.3. Kısaltmalar ve/veya Semboller

Araştırma raporunda kısaltmalar kullanılıyor ise bunlar bir liste halinde açık adları ile birlikte ön bölümde veya tanımlar başlığından hemen sonra ayrı bir başlık altında verilebilir. Araştırmada semboller kullanılmış ise “Kısaltmalar ve Semboller” başlığı altında verilmesi uygundur.

2.2.2. Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde “Sonuç” ve “Öneriler” olarak iki ayrı alt bölüm vardır.

2.2.2.1. Sonuç

Proje çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel ve açıkça anlaşılacak biçimde yazılmalıdır. Sonuç bölümünün, bulguların bir özeti ya da kısa bir tekrarı olmadığı ve bulgulara ilişkin yapılan yorumlardan sonra araştırmacının yargısı olduğu bilinmelidir. Sonuçların, okumayı kolaylaştırması açısından alt amaçlar doğrultusunda maddeler halinde yazılması tercih edilmelidir.

2.2.2.2. Öneriler

Öneriler başlığı altında mutlaka araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak kurumlara, benzer konularda çalışma yapacak araştırmacılara, uygulayıcılara vb. yönelik önerilere yer verilmelidir. Araştırmacı, ele aldığı problemin çözümüne ilişkin önerilere ve kendi çalışmasındaki sınırlılıkları göz önünde bulundurarak, sonraki çalışmalarda giderilmesinin yararlı olduğunu düşündüğü eksikliklere yönelik önerilere de yer vermelidir. Araştırmacı, kendi araştırmasından çıkartılması mümkün olmayan, çok genel öneriler yazmamaya dikkat etmelidir.

2.2.3. Metin İçi Kaynak Gösterimi

Metin içi kaynak gösteriminde Amerikan Psikoloji Derneği (APA-AmericanPsychologicalAssociation) Yayım Kılavuzu biçemi (stili) öncelikli olarak benimsenmiştir. Disiplinlerarası farklar göz önüne alındığında danışman onayıyla farklı biçemler de kullanılabilir. Metin içi kaynak gösterimi, metnin tamamında tutarlı ve tek bir biçeme uygun olmalıdır.

APA Yayım Kılavuzu’nun altıncı basımı çerçevesinde sık kullanılan gösterimlere ilişkin örnekler ilgili başlıklar altında aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için APA Yazım Kılavuzu’nun altıncı basımına başvurunuz.

2.2.3.1. Tek Yazarlı/Çok Yazarlı Tek Çalışma

Yazarın soyadı (Jr.,Von, De gibi son ekler kullanılamaz) ve çalışmanın tarihi yazılır. Metin içi gösterimleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2

Tek Yazarlı/Çok Yazarlı Çalışmaların Metin İçi Kaynak Gösterimi

Metin içinde ilk

Metin içinde

Ayraç içi biçimi,

Ayraç içi biçimi,

Alıntı tipi

metin içinde

daha sonraki

metin içinde ilk

kez gösterilmesi

daha sonraki

gösterimi

kez gösterimi

gösterimi

Tek yazar

Karasar (2010)

Karasar (2010)

(Karasar, 2010)

(Karasar, 2010)

tarafından bir

çalışma

İki yazar

Yıldırım ve

Yıldırım ve

(Yıldırım ve

(Yıldırım ve

tarafından bir

Şimşek (2010)

Şimşek (2010)

Şimşek, 2010)

Şimşek, 2010)

çalışma

Üç yazar

Yıldırım,

Yıldırım ve

(Yıldırım, Şimşek

(Yıldırım ve

tarafından bir

Şimşek ve

diğerleri (2010)

ve Atalay, 2010)

diğerleri, 2010)

çalışma

Atalay (2010)

Dört yazar

Yıldırım,

Yıldırım ve

(Yıldırım,

(Yıldırım ve

tarafından bir

Şimşek, Atalay

Şimşek, Atalay ve

diğerleri (2010)

diğerleri, 2010)

çalışma

ve Özkan (2010)

Özkan, 2010)

Beş yazar

Yıldırım,

(Yıldırım,

Şimşek, Atalay,

Yıldırım ve

Şimşek, Atalay,

(Yıldırım ve

tarafından bir

Özkan ve

diğerleri (2010)

Özkan ve Baykal,

diğerleri, 2010)

çalışma

Baykal (2010)

2010)

Altı veya daha

Yıldırım ve

Yıldırım ve

(Yıldırım ve

(Yıldırım ve

fazla yazar

tarafından bir

diğerleri (2010)

diğerleri (2010)

diğerleri, 2010)

diğerleri, 2010)

çalışma

Yazarlardan

National

(NationalInstitute

oluşan bir grup

Institute of

NIHM (2010)

ofMentalHealth

(NIMH, 2010)

(Kısaltması

MentalHealth

(NIMH), 2010)

anlaşılabilir ise)

(NIMH, 2010)

Yazarlardan

Pittsburgh

Pittsburgh

(Pittsburgh

(Pittsburgh

oluşan bir grup

Üniversitesi

Üniversitesi

Üniversitesi,

Üniversitesi,

(Kısaltması yok)

(2010)

(2010)

2010)

2010)

2.2.3.2. Aynı Soyadlı Yazarlar

Aynı soyadlı yazarların, metin içinde adlarının baş harfleri verilir.

Örnek: N.Özdemir (1985) ve M.Özdemir (1986) …

2.2.3.3. Yazarı Belli Olmayan Çalışmalar

Kaynaklar’da belirtilen başlık ve yıl ile birlikte verilir. Eğer makale, kitap bölümü veya web sayfası ise başlık tırnak içinde; süreli yayın/dergi, kitap, broşür veya kitap ise başlık italik olarak yazılır.

Örnek: (“Studyfinds”, 2007)

CollegeBoundSeniors(2008)adlı kitap …

Eğer bir çalışma “anonim” ise aşağıda gösterildiği gibi yazılır.

Örnek: …(Anonim, 2009)

2.2.3.4. Aynı Ayraç İçinde İki veya Daha Fazla Çalışma

Kaynaklarda verilen alfabetik sırayla yazılır. Aynı yazara ait birden fazla çalışma yayın yılı gözetilerek yazılır. Baskıda olan yayınlar en sona yazılır. Önce yazarların soyadı, daha sonra her bir çalışmanın yılı verilir.

Örnek: …(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993)

(Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda)

Farklı yazarlar tarafından yapılan iki veya daha fazla çalışmaya ayraç içinde, ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırayla noktalı virgülle ayrılmış olarak yazılır.

Örnek: Çeşitli çalışmalar (Miller, 1999; Sharfanske ve Mahoney, 1998)

Aynı yazarın/yazarların aynı yıl içinde yaptığı çalışmalar, yılın sonuna a, b, c eklenerek yazılır. Bu ekler, kaynaklardaki sıraya göre (makale, kitap bölümünün adının alfabetik sıralamasına göre) yazılır.

Örnek: Çeşitli çalışmalar (Derryberry ve Reed, 2003a, 2003b, baskıda-a; Rothbard, 2005a, 2005b)

2.2.3.5. İkincil Kaynakların Kullanımı

Örnek: Allport’sdiary (akt: Nicholson, 2009)

2.2.3.6. Klasik / Çok Eski Çalışmalar

Çok eski bir çalışma olduğu için yayın yılı bilinmiyor ise, çeviri yapıldığı / uyarlandığı yıl alıntı yapılır. [çev.,]eklenir. Kullanılan sürümün yılının sonuna sürüm eklenir. Özgün (orijinal) yayın tarihi biliniyorsa alıntıda yer verilir.

Örnek: (Aristotle, çev., 1931) James (1890/1993)

2.2.4. Çizelge, Şekil ve Diğer Materyallerin Gösterimi

Çizelgeler ve şekiller, metin içinde söz edildikleri sırayla, çizelge numaraları Arap rakamlarıyla numaralandırılarak verilir. Çizelge ve şekil başlıkları fazla kısa ya da fazla ayrıntılı olmamalıdır. Metin içerisinde “yukarıdaki çizelge/şekil”, “aşağıdaki çizelge/şekil” gibi ifadeler yerine çizelge numarası kullanılmalıdır. Çizelgeler kendi başlarına anlaşılacak şekilde düzenlenmelidir. Metin içerisinde verilebilecek bilgiler çizelge olarak sunulmamalı, çizelgeler gereksiz yere çoğaltılmamalıdır. Times New Roman yazı tipinde –tüm tezde aynı boyut kullanılmak koşuluyla- 11 ya da 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Çizelgenin ilk sütununda yer alan değişkenler, ölçek, kategori adları vb. sola dayalı verilmelidir. Çizelge içerisinde kullanılan sayılar hücre içinde sağa dayalı ve basamaklarına göre hizalanmış olmalıdır. Ondalık sayıların gösteriminde nokta kullanılmalı ve zorunlu durumların dışında noktadan sonra gelen rakamlar matematik kurallarına uygun olarak iki basamağa yuvarlanmalıdır.

Çizelge numarası ve başlığı çizelgenin üstünde, aralarında bir satır boşluk bırakılarak sola yaslı ve 12 punto olmalıdır. İlk satıra çizelge numarası, normal ve sola yaslı, ikinci satıra çizelge başlığı yine sola yaslı ve italik olarak yazılmalıdır. Şekil başlıkları ise olabildiğince kısa, tek satırı geçmeyecek biçimde, şeklin altında ve sola yaslı olarak yer almalıdır. Şekil numarası italik, şekil başlığı ise normal yazılır. Çizelge veya şekle ilişkin kaynak bilgisi, çizelge ve şeklin altında sola dayalı olarak verilmelidir. Çizelge tek satır aralığında oluşturulmalı, başlığı ile çizelge arasında boşluk bırakılmamalıdır, çizelge başlığı ile önceki ve sonraki metin arasında iki satır aralığında tek boşluk bırakılmalıdır. Şekil başlıklarında da aynı biçimde şekil ve şekil başlığı arasında tek satır boşluk olmalıdır. Çalışmada kullanılan istatistiksel teknikler raporlanırken çizelgelerden yararlanılmak isteniyorsa her tekniğin farklı şekilde sunumu göz önüne alınarak APA Yayım Kılavuzunun altıncı basımında belirtilen ölçütler doğrultusunda oluşturulmalıdır.

Çizelge ve şekiller sayfa kenar boşluklarını taşmayacak şekilde olabildiğince sayfanın üst bölümünde ya da ortaya yerleştirilmelidir. Boyutları bir sayfayı geçen çizelgeler, yazı alanının dışına taşmadan yan döndürülerek sunulabilir ya da çizelge bölünerek bir sonraki sayfadan devam edilebilir. Boyutları bir sayfayı geçen bölünmüş çizelgelerde, çizelgenin ilk kısmında, çizelgenin altına parantez içine

“(devam ediyor)” eklenir. Sonraki sayfada devam eden kısmın başına, aynı biçimde çizelge numarası ve yanına “(devam)” eklenerek, altına italik olarak çizelge başlığı yazılır. Ancak çizelge içi başlıklar mutlaka yer almalıdır. Çizelge ve şekiller bir kaynaktan doğrudan alınmış ya da uyarlanmış ise çizelgenin altında alınan kaynak belirtilmelidir.

Araştırma amacı açısından önemli ise fotoğraf, gazete haberi, afiş vb. materyaller özgün renginde basılmalıdır. Bunun dışında, herhangi bir renklendirme ve gölgelendirme vb. yapılmamalıdır. İşitsel ve görsel materyalin üzerinde tez künyesinin yazılı olduğu CD’ye aktarılarak eklerde verilmesi gerekmektedir.

2.3. Arka Bölüm

Bu bölümde, kaynakların gösterimi, ekler ve özgeçmiş yer almaktadır.

2.3.1. Kaynakların Gösterimi

Kaynaklar bölümünde, metin içerisinde kullanılan kaynaklar alfabetik olarak verilmelidir. Metin içerisinde belirtilmeyen/kullanılmayan kaynaklar, Kaynaklar bölümünde kesinlikle yer almaz. Kaynakların gösterimine ilişkin genel ve sık kullanılan kurallar aşağıda belirtilmiştir. Diğer ayrıntılar için örneklere ve APA Yayım Kılavuzu’na bakılabilir.

 • Yazar unvanları kaynaklarda yer almaz.

 • Birden çok yazarlı eserlerde, yazarlar virgül ile ayrılır ve son yazardan önce “ve/and” bağlacı kullanılır.

 • Kitap adları italik yazılır.

 • Süreli yayınlarda dergi adları italik yazılır.

 • Yayınevlerinin adları kısaltılmaz.

 • Editörlü bir kitabı belirtmek için “(Ed.)” kısaltması kullanılır.

 • Çeviri eserlerde, eser adından sonra çevirenin adı verilir.

 • Basım bilgisi varsa eser adından sonra ayraç içinde basım bilgisi verilir.

 • Süreli yayınlarda dergi adından sonra cilt, sayı numarası ve sayfa numaraları verilir.

APA Yayım Kılavuzu’nun altıncı basımı çerçevesinde sık kullanılan gösterimlere ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için APA Yayım Kılavuzu’nun altıncı basımına başvurunuz.

2.3.1.1 Kitap

2.3.1.1.1. Tek yazarlı.

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması.

Ankara: ÖSYM Yayınları.

Aiken, L. R. (2000). Psychologicaltestingandassessment. Boston: Allynand Bacon.

2.3.1.1.2. Çok yazarlı.

Yazar, A., Yazar, B., ve/and Yazar, C. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Linn, R.,andGronlund N. E. (1995). Measurementassessment in teaching. New Jersey: Prentice – HallInc.

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F. ve/and Yazar, G.

(Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Livermore, S., Smith, L., Richman, D.F., Fraser, G., Gurr, M., Lawrence, Z. ve/andZuckerman, G. (2010). HandbookforTeachers. New York: NASW Press.

Yedi ve daha fazla yazarlı kitaplarda, ilk altı yazar ve son yazarın adı yazılır.

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F. , Yazar, G., …

Yazar, L. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Livermore, S., Smith, L., Richman, D.F., Fraser, G., Gurr, M., Lawrence, Z., Zuckerman, G.,…Ercikan, K. (2010). HandbookforTeachers. New York: NASW Press.

2.3.1.1.3. Çeviri.

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (A. Soyadı, Çev.). Yayın yeri: Yayınevi. (Kaynak Kitabın Yayın Yılı).

Siegel, S. (1977). Davranış bilimleri içinparametrik olmayan istatistikler(Y.

Topsever, Çev.). Ankara: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları. (1956).

2.3.1.1.4. Editörlü bir kitapta bölüm.

Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Editör (Haz./Ed.). Kitap adı (s. sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi.

Yücel, C. ve Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman, ve

 1. Turan (Ed.). Sınıf yönetimi (s. 74-88). Ankara: Pegema.

2.3.1.1.5. Tüzelkişi yazarlı.

Tüzelkişi. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve sosyal göstergeler (1950-2004).

Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

2.3.1.1.6. Ansiklopedi veya sözlük.

Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.

 • Süreli Yayın (Makale)

 • Tek yazarlı dergi makalesi.

Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt no (sayı), sayfa numaraları.

Ennis, R.H. (1985). A logicalbasisformeasuringcriticalthinkingskills. EducationalLeadership, 43 (2), 44-48.

Boz, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), 41-48.

2.3.1.2.2. Çok yazarlı dergi makalesi (Altı ve daha az).

Yazar, A., Yazar, B., ve/and Yazar, C. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt no

(sayı), sayfa numaraları.

Çokluk, Ö., ve Yılmaz, K. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünmeye yönelik tutumları ile araştırma kaygıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada

Eğitim Yönetimi, 41, 47-67.

Borman, W.C.,Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L.A. (1993). Thepeople in organization. Organizational Management, 41, 21-30.

2.3.1.2.3. Çok yazarlı dergi makalesi (Yedi ve daha fazla)

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F. ve/and Yazar, G.

(Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt no (sayı), sayfa numaraları.

Guo, S.,June, B., May, F., Day, S. Bird, S., Tyro, B. ve/andBate, B. (2009). Effects of smallgroupprocess on personalgoalsetting. GroupWork, 12(3), 1-7.

Yedi ve daha fazla yazardan oluşan makalelerde, ilk altı yazar ve son yazarın adı yazılır.

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, D., Yazar, E., Yazar, F.,Yazar, G.,...Yazar, L.

(Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt no (sayı), sayfa numaraları.

Guo, S.,June, B., May, F., Day, S. Bird, S., Tyro, B.,…Bate, B. (2009). Effects of smallgroupprocess on personalgoalsetting. GroupWork, 12(3), 1-7.

2.3.1.2.4. Baskıda olan makale.

Yazar, A., Yazar, B., ve/and Yazar, C. (baskıda). Makale adı. Dergi Adı.

Zekeriya, M., ve Kermenek, S.C. (baskıda). Suçlu davranışların kalıtsal kökenleri var mıdır? Çocuk Psikolojisi.

2.3.1.2.5. Popüler dergi makalesi.

Yazar, A., Yazar, B., ve/and Yazar, C. (Yayın Yılı, Ay ). Makale adı. Dergi Adı, cilt no (sayı), sayfa numaraları.

Özbaşaran-Dede, N. (2008, Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bilim veTeknik, 492, 11-13.

2.3.1.2.6. Yazarı belirtilmiş gazete makalesi.

Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). Makale adı. Gazete Adı, sayfa numarası.

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesityaffectseconomic, socialstatus. TheWashington Post, pp. A1, A4.

2.3.1.2.7. Yazarı belirtilmemiş gazete makalesi.

Makale Adı. (Yıl, Ay Gün), Gazete Adı, sayfa numarası.

Sağlıklı yağ reçetesi. (1993, Nisan 4). Hürriyet,s.15.

2.3.1.3. Yayımlanmamış Bildiri

Konuşmacı, A. (Yıl, Ay). Bildiri adı. Kongre/Sempozyum Adı’nda sunulan bildiri,

Yer.

Göçer, S. (2010,Mayıs). Deneme maddelerinin yer aldığı ve deneme maddelerininolmadığı uyarlama bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Eğitimdeve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi’nde sunulan bildiri.

Mersin Üniversitesi, Mersin.

2.3.1.4. Yayımlanmış Bildiri

Konuşmacı, A. (Yıl, Ay). Bildiri adı. A. Editör (Ed.).,Kongre/Sempozyum Adı içinde (sayfa numarası), Yer.

Tezbaşaran, A. A. (2008). Psikolojik testler ve etik: Yanıtlanması gereken sorular.

Nizamettin K. (Ed.), I. Ulusal Eğitimde vePsikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Kongresi içinde (s.35-42). Ankara Üniversitesi.

2.3.1.5. Poster Bildiri

Konuşmacı, A. (Yıl, Ay). Poster adı. Kongre/Sempozyum Adı’nda sunulan bildiri,

Yer.

2.3.1.6. Tez-Yayımlanmamış

Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez adı (Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi). Üniversite Adı, Yer.

Veznedaroğlu, L. (2007). Okulda ve sınıfta örtük program (Bir özel ilkoğretim okuluörneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, H. (2006). Kaliforniya Zihinsel Güdülenme Ölçeği’nin uyarlanması

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • Tez- Yayımlanmış

 • Ticari veri tabanından alınan tez.

McNiel, D. S. (2006). Meaningthroughnarrative: A personalnarrativediscussinggrowingupwith an alcoholicmother(Master'sthesis). AvailablefromProQuestDissertationsandThesesdatabase. (UMI No. 1434728)

2.3.1.7.2. Kurumsal veri tabanından alınan tez.

Adams, R. J. (1973). Building a foundationforevaluation of instruction in highereducationandcontinuingeducation(Doctoraldissertation). Retrievedfromhttp://www.ohiolink.edu/etd/

2.3.1.7.3. İnternetten alınan tez.

Bruckman, A (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, andlearning in anetworkedvirtualworldforkids(Doctoraldissertation, Massachusetts Instituteof Technology). Retrievedfromhttp://www-static.cc.gatech.edu /-asb/thesis/

2.3.2. Ekler

Eklerde araştırmanın niteliğine uygun olarak ana metnin akışını bozacağı düşünülen ayrıntılı analiz çıktıları, kitap özeti, ölçme aracı, yönetmelik ve izin belgesi vb. yer alır. Başlık, ortalanmış, yukarıdan 3.5 cm, diğer bölüm başlıkları ile aynı yazı tipinde ve büyüklüğünde olmalıdır. Ekler, raporun genel biçimini

bozmadan rapor metninden daha az yer kaplayacak biçimde tek satır aralığı ile

verilmelidir. Ek başlıkları Ek A, Ek B, Ek C.1, Ek C.2 şeklinde adlandırılmalı ve eklerin başlığı içindekiler sayfasında yer almalıdır.

^

ÖNEMLİDİR.

(DIŞ KAPAK )

NOT: DIŞ KAPAK VE CİLTLİ BASKI İÇİN ORTAK BİR YERLE ÇALIŞILACAKTIR. ONLARDA ÖRNEĞİ MEVCUT OLACAKTIR.

* Ankara Üniversitesi Tez Yazım Yönergesinden alınmıştır.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.

Bize Ulasin